Standardvilkår for GDPRight

 1. KONTRAKTFORHOLD

1.1. Disse standardvilkår (“Vilkår”) regulerer din adgang til og anvendelse af applikationer, websteder, indhold, produkter og tjenester (“Tjenesterne”), som stilles til rådighed af GDPRight IVS, Gammel Kongevej 60. 18. sal, 1850 Frederiksberg CVR Nr. 39482088 (“GDPRight”).

1.2 I henhold til disse Vilkår skal følgende ord og udtryk betyde:

 1. Juridisk Assistance” betyder: i) enhver opgave, projekt eller Juridisk assistance som Virksomheden udbyder til GDPR Rådgiverne ved brug af Tjenesten (“Få Juridisk assistance til dit GDPR arbejde“), samt ii) enhver opgave, projekt eller Juridisk assistance af samme art som et Anmodet Juridisk assistance, som etableres mellem Virksomheden og GDPR Rådgiveren, når der har været forudgående Dialog via Tjenesterne.
 2. Dialog” betyder enhver kontakt initieret via Tjenesterne mellem Virksomhed og GDPR Rådgiver vedrørende GDPR Rådgiverens udførelse af et eller flere Juridisk assistance for Virksomheden.
 3. GDPR Rådgiveren” betyder den bruger, som opretter en GDPR Rådgiver-profil med henblik på at yde en Virksomhed Juridisk assistance i deres brug af Tjenesterne.
 4. Virksomhed” betyder den bruger, som opretter en virksomheds-profil med henblik på at benytte Tjenesterne til selvhjælp ift. GDPR overholdelse.
 5. Projektperioden” betyder den aftalte periode, hvori GDPR Rådgiveren udfører en eller anden form for Juridisk assistance for Virksomheden.
 6. Aftalen” betyder den aftale, som etableres mellem Virksomhed og GDPR Rådgiver ved brug af Tjenesterne.

1.3 LÆS NØJE DISSE VILKÅR INDEN DU TILGÅR ELLER BRUGER TJENESTERNE.

1.4 Din adgang til og brug af Tjenesterne udgør dit udtrykkelige samtykke til at være bundet af disse Vilkår. Ved at acceptere disse Vilkår etableres et kontraktforhold mellem dig og GDPRight. Disse Vilkår erstatter udtrykkeligt tidligere aftaler eller ordninger med dig. GDPRight kan øjeblikkeligt opsige kontraktforholdet med dig og ophøre med at yde Tjenester til dig, eller generelt ophøre med at tilbyde eller nægte dig adgang til Tjenesterne eller nogen bestanddel deraf på et hvilket som helst tidspunkt af enhver grund.

1.5 Supplerende vilkår kan gælde for visse Tjenester, såsom, men ikke begrænset til, særlige tilbud, begivenheder eller aktiviteter, og du vil blive underrettet om sådanne supplerende vilkår i forbindelse med de pågældende Tjenester, hvis sådanne finder anvendelse. Disse supplerende vilkår fungerer som et tillæg til Vilkårene og vil blive betragtet som en del af Vilkårene i forbindelse med de pågældende Tjenester. De supplerende vilkår har forrang over disse Vilkår, såfremt der opstår en konflikt mellem de to relateret til de pågældende Tjenester.

1.6 GDPRight forbeholder sig retten til fra tid til anden at ændre Vilkårene relateret til Tjenesterne. Sådanne ændringer vil træde i kraft på det tidspunkt, hvor disse bliver slået op på GDPRights hjemmeside. Din fortsatte adgang til eller brug af Tjenesterne efter sådanne opslag udgør dit udtrykkelige samtykke til at være bundet af de ændrede Vilkår.

1.7 DIN ANVENDELSE AF TJENESTERNE UDGØR DIT UDTRYKKELIGE SAMTYKKE OG ANERKENDELSE AF, AT DU MISTER FORTRYDELSESRET I HENHOLD TIL DIT KONTRAKTFORHOLD MED GDPRIGHT. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR ØNSKER GDPRIGHT IKKE AT GIVE DIG ADGANG TIL TJENESTERNE, OG DU BØR ØJEBLIKKELIGT OPHØRE MED AT BRUGE TJENESTERNE, SOM DU IKKE VIL HAVE RET TIL AT ANVENDE.

 

 1. TJENESTERNE

2.1 Tjenesterne udgør en teknologiplatform udviklet og designet af GDPRight, som gør Virksomheden i stand til at generere erklæringer og politikker i forbindelse med Virksomhedens overholdelse af GDPR lovgivningen. Tjenesterne giver desuden mulighed for, at sætte Virksomhed og GDPR Rådgiver i stand til at indgå Aftalen om udførelse af  Juridisk assistance som et tillæg til de automatiserede Tjenester der tilbydes i GDPRight.

2.2 DU ERKENDER OG ACCEPTERER, AT GDPRIGHT ER ET TEKNISK SELVHJÆLPSVÆRKTØJ TIL DIN VIRKSOMHED, DER ER BASERET PÅ DE OFFENTLIGT TILGÆNGELIGE KRAV DER ER ANGIVET PÅ EKSEMPELVIS DATATILSYNETS HJEMMESIDE. SELV OM GDPRIGHT TJENESTERNE ER UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED GDPR RÅDGIVERE LEVERER GDPRIGHT INGEN GARANTIER FOR AT VÆRKTØJET OVERHOLDER LOVGIVNINGEN ELLER DE KRAV DER ER FORTOLKET TIL BRUG I VÆRKTØJET. ENDVIDERE TILBYDER GDPRIGHT IKKE FREELANCEYDELSER ELLER FUNGERER SOM ET KONSULENTBUREAU, OG AT ALLE SÅDANNE FREELANCEYDELSER TILBYDES AF UAFHÆNGIGE TREDJEPARTSKONTRAHENTER, SOM IKKE ER ANSAT AF GDPRIGHT ELLER DETS ASSOCIEREDE SELSKABER.

 

 1. JURIDISK ASSISTANCE

3.1 Ved at tilbyde muligheden for Juridisk assistance via Tjenesterne, herunder ved at acceptere disse Vilkår, indestår Virksomheden for, at (i) have den nødvendige bemyndigelse til at erhverve Juridisk assistance, og/eller at have fuld autoritet til at indgå Aftalen og derved tilgå Juridisk assistance fra GDPR Rådgiverne.

3.2 Ved at påtage sig Juridisk assistance indestår GDPR Rådgiveren for, at have den nødvendige bemyndigelse og viden til at antage Juridisk assistance, og/eller at have fuld autoritet til at indgå Aftalen.

3.3 Virksomheden og GDPR Rådgiveren accepterer, at Aftalen er underlagt bestemmelserne i disse Vilkår. Skulle vilkår fastsat i Aftalen stride imod bestemmelser i disse Vilkår, vil disse Vilkår have forrang.

3.4 GDPRIGHT ER IKKE PART I AFTALEN, HVORFOR EVENTUELLE TVISTER DER MÅTTE OPSTÅ MELLEM GDPR RÅDGIVER OG VIRKSOMHEDEN VEDRØRENDE OG/ELLER I FORBINDELSE MED JURIDISK ASSISTANCE OG AFTALEN SKAL AFGØRES MELLEM GDPR RÅDGIVER OG VIRKSOMHEDEN, OG GDPRIGHT FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR I DENNE SAMMENHÆNG.

 

 1. VIRKSOMHEDENS OG GDPR RÅDGIVERENS FORPLIGTELSER

4.1 GDPR Rådgiveren er ansvarlig for forsvarlig adfærd inden for sit erhverv i Projektperioden. GDPR Rådgiveren indestår for at besidde nødvendig viden, erfaring og evner til korrekt at udføre Juridisk assistance i henhold til sådanne Juridisk assistances aftalte og/eller sædvanlige vilkår. Virksomheden kan fastsætte yderligere krav om ekspertise i Aftalen. Ved at acceptere disse Vilkår fraskriver GDPR Rådgiveren sig enhver ret til at rette krav mod Virksomheden eller GDPRight på baggrund af tab, skader eller andet som måtte opstå som følge af manglende og/eller mangelfuld ekspertise og/eller kompetencer.

4.2 Virksomheden er ansvarlig for, at GDPR Rådgiveren opnår adgang til at kunne udføre Juridisk assistance korrekt, herunder, i det omfang det måtte være nødvendigt, adgang til Virksomhedens lokaler, IT-systemer mv. Såfremt Juridisk assistance nødvendiggør at GDPR Rådgiveren fysisk befinder sig i Virksomhedens lokaler, er Virksomheden ansvarlig for forsvarligt arbejdsmiljø for GDPR Rådgiveren i henhold til gældende arbejdsmiljøregler for sådanne erhverv.

4.3 GDPRight anvender kontinuerligt betydelige ressourcer på at tilbyde de bedste og mest relevante Juridisk assistance kompetencer gennem Tjenesterne. For at GDPRight kan fortsætte med dette, er det en forudsætning, at Juridisk assistance faktureres af GDPR Rådgiveren til Virksomheden direkte. Du accepterer derfor som GDPR Rådgiver at fakturere Juridisk assistance direkte til Virksomheden. Du accepterer derfor som Virksomhed at få en direkte regning for den Juridisk assistance fra GDPR Rådgiverne

4.4 Omgåelse af bestemmelsen i punkt 4.3 ovenfor medfører øjeblikkeligt ophør af din adgang til Tjenesterne.

 

 1. EJERSKAB

Tjenesterne og alle rettighederne hertil er og skal forblive GDPRights ejendom. Hverken disse Vilkår eller din brug af Tjenesterne overdrager eller bevilger dig nogen rettigheder til Tjenesterne eller deres indhold. Som konsekvens heraf har du blandt andet ingen rettigheder til at bruge eller på nogen måde henvise til GDPRights firmanavne, logoer, navne på produkter eller Tjenesterne, samt varemærker uden GDPRights skriftlige godkendelse.

 

 1. DIN BRUG AF TJENESTERNE

6.1 For at bruge Tjenesterne, skal du registrere en aktiv konto på GDPRight (“GDPRight-konto“). Efter endt registrering modtager du en bekræftelse, som sendes til din oplyste e-mail. Du skal minimum være 18 år gammel eller være myndig for at oprette en konto. Du indvilliger i at sørge for at have korrekte, fuldstændige og ajourførte oplysninger i din GDPRight-konto forud for indgåelse af Aftalen. Hvis du ikke har korrekte, fuldstændige og ajourførte kontoinformationer, f.eks. hvis du ikke har angivet korrekte faktureringsoplysninger til dit medlemskab, kan det resultere i din manglende mulighed for at tilgå og bruge Tjenesterne eller GDPRights opsigelse af Aftalen med dig. Du er ansvarlig for al aktivitet på din GDPRight-konto, og du indvilliger i at hemmeligholde dit kontonavn og din adgangskode. Medmindre GDPRight skriftligt giver tilladelse til andet, må du kun have én GDPRight-konto til brug som GDPR Rådgiver, samt én konto til brug som Virksomhed.

6.2 Når du registrerer en GDPRight-konto, og så længe du opretholder en aktiv GDPRight-konto, accepterer du at modtage e-mails om aktiviteter i Tjenesterne og om relevante informationer fra GDPRight. Du kan framelde dig disse e-mails med undtagelse af informationer, der er kritiske for anvendelse af Tjenesterne.

6.3 Du må ikke tillade tredjeparter at bruge din GDPRight-konto, eller overdrage din GDPRight-konto til nogen anden person eller enhed. Du indvilliger i at overholde alle gældende love under brug af Tjenesterne, og du må kun anvende Tjenesterne til lovlige formål.

6.4 GDPR Rådgiveren må ikke helt eller delvist automatisere bud og dialoger til Virksomheder.

6.5 Tjenesterne må på ingen måde anvendes af dig til brug for markedsføring. Dette værende hverken direkte eller skjult markedsføring for dine eller andres produkter og ydelser.

6.6 Alt brugerindhold leveret af dig forbliver din ejendom. Dog, ved at levere brugerindhold til GDPRight bevilliger du en til GDPRight tidsubegrænset og uopsigelig ret til at underlicensere, bruge, kopiere, ændre, producere, aflede værker fra, distribuere, offentligt fremvise, offentligt opføre eller på anden vis udnytte sådant brugerindhold, uden varsel af eller samtykke fra dig og uden krav om betaling til dig eller nogen anden person eller enhed såfremt det bruges til at drive Tjenesterne.

6.7 Du erklærer og garanterer at: (i) du enten er eneejeren af alt dit brugerindhold, og/eller at du har alle rettigheder, licenser, samtykker, autoritet og/eller frigørelseserklæringer mv., som er nødvendige for at bevillige GDPRight licensen til brugerindholdet, som beskrevet ovenfor, og (ii) GDPRights brug af underlicensen ikke vil overtræde, misbruge eller på anden vis krænke eventuelle tredjepartsrettigheder eller lovbestemmelser, uanset art og omfang.

6.8 Du indvilliger i ikke at levere brugerindhold, som er ærekrænkende, injurierende, hadefuldt, voldeligt, obskønt, pornografisk, ulovligt eller på anden vis fornærmeligt som bestemt af GDPRight.

 

 1. BETALING

7.1 Ved registrering genereres der automatisk via Tjenesterne en faktura, som sendes til Virksomheden med GDPRight som afsender. GDPRight afsender herefter en faktura til Virksomheden hver måned med det aftalte månedlige honorar for levering af Tjenesterne. Virksomheden aftaler honorarer og betaling i forbindelse med eventuel Juridisk assistance direkte med GDPR Rådgiveren. Enhver tvist eller uoverensstemmelse der måtte opstå på baggrund af betaling for Juridisk assistance eller GDPR Rådgiverens arbejde i øvrigt er GDPRight uvedkommende.

7.2 GDPRight kan vælge at overgå fra fakturering til anvendelse af en betalingstjenesteudbyder. Behandlingen af betalinger i forbindelse med din brug af Tjenesterne vil, ud over disse Vilkår, undergivet betalingstjenesteudbyders og din betalingskortsudsteders vilkår, betingelser og privatlivspolitikker. GDPRight vil ikke være ansvarlig for nogen fejl, mangler eller forsinkelser fra betalingstjenesteudbyders eller betalingskortsudsteders side. Ved betaling med kreditkort pålægges et transaktionsgebyr. Transaktionsgebyret fremgår af betalingsvinduet.

7.3 Du forstår og accepterer som Virksomhed, at din betalingsforpligtelse over for GDPRight vedrørere adgangen til Tjenesterne og GDPRights mulighed for at knytte dig til en GDPR Rådgiver gennem Tjenesterne.

7.4 GDPR Rådgiver og Virksomhed forstår og accepterer, at betaling ikke må forekomme på anden vis end foreskrevet i disse Vilkår.

 

 1. DATABESKYTTELSE

8.1 Ved din afgivelse af oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse er du indforstået med og samtykker til, at alle sådanne oplysninger som en nødvendig konsekvens af selve GDPRights forretningskoncept kan blive tilgængelige for enhver, der benytter Tjenesterne. Dette gælder dog ikke for bankoplysninger og andre finansielle oplysninger, som vil blive behandlet fortroligt.

8.2 GDPRight vil så vidt muligt træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de opgivne oplysninger ikke er tilgængelige for brugere i videre omfang end det, der er en nødvendig følge af GDPRights forretningskoncept. Dine oplysninger videregives herudover ikke til tredjemand. Du er dog indforstået med, at dine oplysninger bliver brugt til interne, statistiske og anonyme bedømmelsesformål.

 

 1. ANSVARSFRASKRIVELSE, ANSVARSBEGRÆNSNING OG SKADESLØSHOLDELSE

9.1 ANSVARSFRASKRIVELSE
TJENESTERNE LEVERES “SOM DE FREMGÅR” OG “SOM DE ER TIL RÅDIGHED”. GDPRIGHT FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR OG ALLE GARANTIER – AF ENHVER ART – DER IKKE UDTRYKKELIGT FREMGÅR AF DISSE VILKÅR, HERUNDER INDFORSTÅEDE OG STILTIENDE GARANTIER VEDRØRENDE KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, SAMT VEDRØRENDE AT DER IKKE FORELIGGER KRÆNKELSE AF TREDJEMANDSRETTIGHEDER. ENDVIDERE AFGIVER GDPRIGHT INGEN ERKLÆRINGER OM ELLER GARANTIER VEDRØRENDE PÅLIDELIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, KVALITETEN, EGNETHEDEN ELLER TILGÆNGELIGHEDEN AF DET JURIDISK ASSISTANCE ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR SERVICES ELLER PRODUKTER, DER FACILITERES GENNEM BRUGEN AF TJENESTERNE, ELLER GARANTIER FOR AT JURIDISK ASSISTANCE VIL BLIVE UDFØRT UFORSTYRRET ELLER FEJLFRIT. GDPRIGHT GARANTERER IKKE KVALITETEN, EGNETHEDEN, SIKKERHEDEN ELLER EVNERNE AF TREDJEPARTSUDBYDERE, HERUNDER VIRKSOMHEDER OG GDPR RÅDGIVERE. DU INDVILLIGER I AT AL RISIKO, SOM OPSTÅR UD FRA DIN ANVENDELSE AF TJENESTERNE OG ENHVER SERVICE I FORBINDELSE HERMED, UDELUKKENDE ER DIN RISIKO I DET VIDEST MULIGE OMFANG, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV.

9.2 ANSVARSBEGRÆNSNING

9.2.1 GDPRIGHT FRASKRIVER SIG ET ETHVERT ANSVAR FOR INDIREKTE, TILFÆLDIGE OG SÆRLIGE TAB, SAMT FØLGESKADER, HERUNDER BLANDT ANDET, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, MANGLENDE OPFYLDELSE AF GDPR REGLER, MISTET FORTJENESTE, MISTEDE DATA, PERSONSKADE ELLER EJENDOMSSKADE RELATERET TIL, I FORBINDELSE MED ELLER PÅ ANDEN VIS RESULTERENDE FRA BRUG AF TJENESTERNE, SELV HVIS GDPRIGHT ER BLEVET INFORMERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. GDPRIGHT ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER, ANSVAR ELLER TAB, DER UDSPRINGER AF: (i) DIN BRUG AF ELLER TILTRO TIL TJENESTERNE ELLER DIN MANGLENDE EVNE TIL AT TILGÅ OG/ELLER BRUGE TJENESTERNE; ELLER (ii) NOGEN TRANSAKTION ELLER NOGET FORHOLD MELLEM DIG OG NOGEN TREDJEPARTSUDBYDER. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN GDPRIGHTS SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DIG I FORBINDELSE MED DISSE TJENESTER FOR ALLE SKADER, TAB OG SØGSMÅL OVERSTIGE FEMOGTYVE TUSINDE KRONER (DKK 25.000).

9.2.2 GDPRIGHTS TJENESTER KAN ANVENDES AF DIG TIL AT ETABLERE ET FORHOLD VEDRØRENDE PÅGÆLDENDE JURIDISK ASSISTANCE FRA TREDJEPARTSUDBYDERE, MEN DU ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT GDPRIGHT IKKE HAR NOGET ANSVAR ELLER PÅ NOGEN MÅDE HÆFTER OVER FOR DIG I RELATION TIL NOGEN YDELSER, SOM LEVERES TIL DIG AF HVERKEN VIA TJENSTERNE ELLER TREDJEPARTSUDBYDERE, ANDET END HVAD DER UDTRYKKELIGT MÅTTE FØLGE AF DISSE VILKÅR.

9.2.3 GDPRIGHT ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG OVERFOR DIG, HVIS DER FORELIGGER FORCE MAJEURE HOS GDPRIGHT ELLER DENNES UNDERLEVERANDØRER, HERUNDER I FORBINDELSE MED KRIG, MOBILISERING, UFORUDSIGELIGE SVIGT, FORSINKET ELLER MANGLENDE LEVERANCER, ILDEBRAND, STREJKER, LOCKOUT, BORGERLIGE UROLIGHEDER, NATURKATASTROFER, EDB-VIRUS, AFBRYDELSE AF DEN ALMINDELIGE SAMFÆRDSEL, HERUNDER ENERGIFORSYNING, RESTRIKTIONER FRA OFFENTLIGE MYNDIGHEDER SAMT LIGNENDE FORCE MAJEURE BEGIVENHEDER, SOM LIGGER UDENFOR GDPRIGHTS KONTROL, OG SOM GDPRIGHT IKKE VED AFTALENS INDGÅELSE BURDE HAVE TAGET I BETRAGTNING OG EJ HELLER BURDE HAVE UNDGÅET ELLER OVERVUNDET.

9.3 SKADESLØSHOLDELSE

Du indvilliger i at skadesløsholde og friholde GDPRight og dets bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og agenter for alle og ethvert krav, erstatningsansvar, forpligtelser, tab, ansvar og udgifter (herunder advokatsalærer), der måtte opstå på baggrund af eller i forbindelse med: (i) din brug af Tjenesterne, eller services eller produkter erhvervet gennem brug af Tjenesterne; (ii) dit brud på eller krænkelse af disse Vilkår; eller (iii) din krænkelse af tredjepartsrettigheder, herunder af tredjepartsudbydere.

 

 1. GÆLDENDE LOV; VOLDGIFT

Enhver tvist mellem GDPRight og dig skal afgøres efter dansk ret. Førnævnte lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler. Tvisten skal – efter GDPRights valg – afgøres med Byretten i København.

 

 1. ANDRE BESTEMMELSER

11.1 Ved at acceptere disse Vilkår samtykker du til, at GDPRight løbende og uden ansvar kan tilgå dine korrespondancer med andre brugere af og på Tjenesterne.

11.2 Hvis nogen bestemmelse i disse Vilkår findes at være helt eller delvist ulovlig, ugyldig eller umulig at håndhæve ifølge gældende lov, skal den pågældende bestemmelse eller del deraf anses for ikke at være en del af disse Vilkår, men lovligheden, gyldigheden og eksigibiliteten af de andre bestemmelser i disse Vilkår vil ikke være påvirket.

11.3 Disse Vilkår udgør hele parternes aftale og parternes forståelse af indholdet heraf. Vilkårene erstatter og afløser alle forudgående eller samtidige aftaler eller forpligtelser vedrørende Vilkårenes indhold.

11.4 Aftalen løber så længe den ikke er opsagt af den anden part. Enhver part kan opsige samarbejdet med den anden part med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned.

 

 1. BETINGELSER FOR PRIVATLIVSPOLITIK, DATABESKYTTELSE OG DATAINDSAMLING

Denne politik vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger, databeskyttelse og dataindsamling (”Privacy Policy”) forklarer, hvordan vi indsamler, bruger, behandler, gemmer og videregiver de oplysninger, du har givet i forbindelse med og via GDPRight-Tjenesterne.

Dine oplysninger refererer til oplysninger fra fysiske personer (i modsætning til juridiske personer) (“Personer”), og denne politik vedrører i) Personoplysninger, ii) Hvordan GDPRight kommunikerer med Personer, iii) Personers ret til deres information og kommunikation. I forbindelse med denne Privatlivspolitik henviser “Du” til oplysningerne fra både GDPR Rådgiverne og Virksomheden, hvis oplysningerne vedrører Personer og Personlige Data (se nedenfor 12.1).

 

Når denne Privatlivspolitik nævner “Vi”, “Os” eller “Vores”, refererer det til GDPRights Vilkår og betingelser for GDPRight-Tjenesterne. Alle vilkår har den betydning, der er angivet i aftalen og vilkårene, medmindre andet er defineret i denne Privatlivspolitik.

 

12.1. Hvilke oplysninger vi indsamler

 

12.1.1 Under registreringsprocessen til GDPRight-Tjenesterne beder Vi dig om at give os visse personlige oplysninger som dit navn, e-mail, kontaktoplysninger mv. Derudover kan vi bede dig om at give din relevante erhvervserfaring og andre kompetencer, du måtte have. Alle personlige oplysninger, der identificerer dig i forbindelse med denne Privatlivspolitik, kaldes personlige data (“personlige data”). Personoplysningerne gemmes i GDPRight-Tjenesterne.

12.1.2 De personlige data, du giver os under ansøgningsprocessen for at blive medlem af GDPRight-Tjenesterne, behandles af os.

 

12.1.3 Bortset fra dine personlige data indsamler vi din IP-adresse, en række numre, der er unikke for din computer, når du anmoder om en side eller komponent på GDPRights-Tjenester. Disse oplysninger kan bruges til at overvåge din brug af hjemmesiden og den placering, hvor den bruges. Vi kan også bruge cookies, som er små stykker information, som er gemt af din browser på din computers harddisk. Cookies tillader webprogrammer at reagere på dig som individ.

 

12.2. Hvordan bruger vi Personoplysningerne

12.2.1 Vi bruger Personoplysninger til at give dig adgang til at bruge GDPRight-Tjenesterne for at gøre det muligt for dig at kommunikere med de andre Brugere af GDPRight-Tjenesterne for at kommunikere med dig, for eksempel at informere dig om, at vores tjenester er ændret eller sende dig kritiske advarsler og andre meddelelser vedrørende GDPRight-Tjenesterne og / eller -tjenesterne og kontakte dig til kundeservicerelaterede formål. Vi bruger også Personoplysninger til at udvikle og forbedre vores tjenester. Desuden kan vi bruge Personoplysningerne til at overholde de lovbestemte krav, der er pålagt af myndighederne. Vi bruger også Personoplysningerne i faktureringsøjemed.

 

12.2.2 GDPRight er behandleren af ​​Personoplysninger (“Data Processor”). Vi indsamler, behandler, og opbevarer alle Personlige Data i overensstemmelse med EU’s Generelle Databeskyttelsesforordning (“GDPR”) og eventuelle senere ændringer heraf.

 

12.2.3 Brugerne anerkender, at Personoplysningerne på GDPRight-Tjenesterne er offentlige for andre brugere af GDPRight-Tjenesterne. Brugerne anerkender og accepterer også, at Vi må bruge og stille deres personlige data tilgængelig som led i GDPRight-Tjenesterne til nuværende og potentielle brugere af GDPRight-Tjenesterne. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til dette ved at sende en e-mail til hello@gdpright.com og bede Os om at fjerne dine data.

 

12.2.4 Vi må ikke levere, sælge eller videregive Personoplysningerne, medmindre du ønsker det, eller medmindre det kræves af loven.

 

12.2.5 Vi kan pålægge tredjeparter beliggende i eller uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde at behandle dine personlige data til administrative formål på vegne af os. Ved at bruge GDPRight-Tjenesterne giver du dit samtykke til dette. Tredjeparterne har ikke ret til at anvende dine personlige data til eget brug, og de behandles i overensstemmelse med god databehandling som angivet i den nyeste version af den danske databehandlingslov og GDPR.

 

12.3. Sletning af Personoplysningerne

12.3.1 Når dit medlemskab af GDPRight-Tjenesterne opsiges enten af ​​dig eller af os, slettes de personlige data, der er gemt om dig, senest seks (6) måneder efter dit medlemskab er opsagt. Du skal modtage en meddelelse fra os til sletning af Personoplysningerne i overensstemmelse hermed. Vi må lagre visse personlige data i længere tid for at overholde lovgivningen, herunder forpligtelser i forbindelse med regnskabsføring, revision og skat eller i situationer, hvor der er et uopløst problem vedrørende din GDPRight-konto eller et uafklaret krav eller tvist.

 

12.4. Overdragelse

12.4.1 Hvis GDPRight forpligter sig til eller er involveret i enhver fusion, erhvervelse, omorganisering, salg af aktiver, konkurs eller insolvensbegivenhed, så kan Vi sælge, overføre eller dele nogle eller alle vores aktiver, herunder Personoplysninger. I dette tilfælde meddeler vi dig, inden dine personlige data overføres og bliver underlagt en anden Privatlivspolitik.

 

12.5. Ændringer i denne Privatlivspolitik

12.5.1 Vi forbeholder os ret til at ændre denne politik til enhver tid i overensstemmelse med denne bestemmelse. Hvis vi ændrer denne Privatlivspolitik, vil den reviderede Privatlivspolitik blive offentliggjort på GDPRight-Tjenesterne og opdateres “Seneste opdatering” – datoen vil være angivet øverst i denne Privatlivspoltik, og de træder i kraft straks efter deres udstationering på GDPRight-Tjenesterne. Hvis du er uenig i den reviderede Privatlivspolitik, kan du opsige dit medlemskab ved at give os en 14 dages varsel skriftligt til: hello@GDPRight.com, ellers vil din fortsatte brug af og adgang til GDPRight-Tjenesterne udgøre en accept af den ændrede Privatlivspolitik.

 

12.6. Dine rettigheder

12.6.1 Du har ret til i overensstemmelse med gældende lov at gøre indsigelse mod eller anmode om begrænsning af behandlingen af ​​dine personlige data og for at anmode om adgang til, rettelse, sletning og overførsel af personoplysninger. Anmodninger samt eventuelle spørgsmål vedrørende dine personlige data og / eller denne Privatlivspolitik skal sendes til: hello@GDPRight.com.

 

12.6.2 Hvis du er opmærksom på ændringer eller unøjagtigheder i dine personlige data, bør du informere os om sådanne ændringer, så dets registreringer kan opdateres eller rettes. Du kan indgive en klage til en tilsynsmyndighed, Datatilsynet, Borgergade 28 (5), 1300 København K, Danmark, hvis du mener, at vores behandling af dine personlige data krænker gældende lovgivning.